Loading...
Home| Warunki usługi

Warunki usługi

 

1.Ogólne

Dziękuję za odwiedzenie tej strony internetowej. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (Warunki świadczenia usług) mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów w tej Witrynie. Ta strona internetowa jest obsługiwana przez tę markę. Terminy my, nasi naszużyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznaczają tę markę i jej spółki zależne, oddziały, oddziały, podmioty stowarzyszone lub spółki będące pod wspólną własnością lub pod wspólną kontrolą tej marki. Terminy tyi twójużyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznaczają każdą osobę kupującą produkty na/za pośrednictwem tej Witryny.

 

Niniejsza Witryna i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek korzystanie z tej Witryny lub jej zawartości w celach innych niż osobiste i niekomercyjne jest zabronione.

 

2. Postanowienia nadrzędne

Zakup produktów w tej Witrynie podlega wszelkim obowiązującym przepisom i regulacjom oraz niniejszym Warunkom świadczenia usług. Akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki świadczenia usług, które stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami, gdy nastąpi pierwsza z poniższych sytuacji:

(a) zamawiasz towary za pośrednictwem tej strony internetowej;

(b) płacisz za zamówiony towar;

(c) otrzymałeś dostawę całości lub części zamówionych towarów; lub

(d) w inny sposób zaakceptowałeś niniejsze Warunki świadczenia usług.

Jeśli nie wyrażasz zgody, opuść tę Witrynę.

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą być od czasu do czasu przez nas zmieniane bez specjalnego powiadomienia. Najnowsze Warunki świadczenia usług zostaną opublikowane w Witrynie i należy zawsze zapoznać się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed skorzystaniem z Witryny, aby upewnić się, że aktualnie rozumiesz Warunki świadczenia usług, zgodnie z którymi możesz uzyskać dostęp do tej Witryny. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Warunków świadczenia usług przez Internet, na żądanie możemy dostarczyć kopię najnowszych Warunków świadczenia usług pocztą elektroniczną.

 

3. Całość Umowy

Niniejsze Warunki świadczenia usług (wraz z naszą Polityką prywatności i Warunkami użytkowania, które są wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie i są dostępne w tej Witrynie) zawierają całość porozumienia między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i nie stanowią oświadczenia, oświadczenie , zachęta ustna lub pisemna, która nie została zawarta w niniejszym dokumencie, wiąże każdą ze stron niniejszej umowy. Żadne dodatkowe lub inne warunki nie będą dla nas wiążące, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez przedstawiciela naszych przedsiębiorstw. Żaden inny przedstawiciel nie ma prawa zrzekać się, zmieniać, zmieniać ani uzupełniać warunków niniejszej Umowy. Przed skorzystaniem z tej Witryny prosimy o uważne przeczytanie wszystkich tych dokumentów.

 

4. Ceny

Ceny produktów wyświetlanych w Serwisie zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Po dodaniu produktu do koszyka, podatek VAT obowiązujący w kraju, do którego produkty są wysyłane, zostanie dodany do kwoty zakupu. Ceny wyświetlane w Serwisie mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Ceny wyświetlane w Serwisie w dowolnym momencie obowiązują tylko w tym momencie.

 

Mimo starannego skomponowania Serwisu może się zdarzyć, że informacje o cenach w Serwisie zawierają błędy. Nie jesteśmy związani naszą ofertą i zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakupu w przypadku błędów ortograficznych, cenowych lub innych błędów w informacjach na stronie internetowej.

 

5. Nasze prawo do odmowy zamówienia i anulowania zakupu

Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu, do odrzucenia zamówienia lub anulowania dowolnego zakupu. Oto niektóre z sytuacji, w których możemy to zrobić:

(a) produkt(y) nie jest (są) dostępny i/lub nie ma go w magazynie;

(b) mamy powody, by sądzić, że kupujesz w celu odsprzedaży (jesteś sprzedawcą, a nie zwykłym konsumentem);

(c) Twoje informacje rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania;

(d) Twoja płatność nie została potwierdzona/autoryzowana przez naszą usługę automatycznego potwierdzania płatności;

(e) wyświetlona cena produktu(ów) była nieprawidłowa; lub

(f) nie mogliśmy dostarczyć na podany przez Ciebie adres

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, czy to z powodu naruszenia jakiejkolwiek gwarancji, czy w inny sposób. W żadnym wypadku nasza łączna odpowiedzialność wobec Ciebie wynikająca lub w jakikolwiek sposób związana z Twoim zamówieniem zakupu, transakcją, która ma zostać zawarta na jego podstawie lub niniejszymi Warunkami świadczenia usług, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Ciebie za zakupione produkty. Aby uniknąć wątpliwości, żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd.

 

7. Przypomnij

Będziesz z nami w pełni współpracować i zapewnisz wszelką uzasadnioną pomoc w przypadku wycofania przez nas jakiegokolwiek produktu (produktów). Powiadomisz nas niezwłocznie, jeśli wiesz lub podejrzewasz, że istnieje możliwość, że produkty staną się lub będą musiały stać się przedmiotem wycofania.

 

8. Prawa własności intelektualnej

Logo produktu, wszystkie nazwy produktów, wszystkie nagłówki stron, wszystkie niestandardowe grafiki, wszystkie ikony przycisków, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo pojawiające się w tej Witrynie, o ile nie zaznaczono inaczej, są znakami usługowymi, znakami towarowymi (zarejestrowanymi lub nie) i/lub sukienka handlowa tej marki ("Znaki"). Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, logo, znaki usługowe i/lub ubiory handlowe wymienione, wyświetlane, cytowane lub w inny sposób wskazane w Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Nie jesteś upoważniony do wyświetlania ani używania Znaków w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie jest upoważniony do wyświetlania ani używania znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logo, znaków usługowych i/lub strojów handlowych innych właścicieli bez uprzedniej pisemnej zgody takich właścicieli.

 

Nie możesz manipulować, zmieniać, umniejszać ani w inny sposób zmieniać żadnych Znaków na produktach. Zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej do produktów, a Ty zobowiązujesz się, że nie zrobisz niczego, co mogłoby uszkodzić, umniejszyć lub w inny sposób zaszkodzić własności tej marki i/lub wartości takich praw własności intelektualnej. Używanie lub niewłaściwe użycie Znaków lub innych znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logo, znaków usługowych i/lub wyglądu handlowego lub jakichkolwiek innych materiałów zawartych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione.

 

9. Promocje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności

(a) Wszelkie zamówienia złożone przed lub po okresie rabatu nie korzystają z rabatu;

(b) Zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami;

(c) Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia wszelkich rabatów w dowolnym momencie;

(d) Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia rabatu na dowolny okres;

(e) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

 

10. Tytuł produktów

Prawo własności do wszelkich produktów zamówionych za pośrednictwem tej Witryny przechodzi na Ciebie po otrzymaniu przez nas pełnej płatności.